Nyomtat Küldje el ismerősének

Általános Üzleti Feltételek

1. Bevezetés

1.1. Az Általános Üzleti Feltételek a Bank és Ügyfelei - minden romániai és külföldi magán- vagy jogi személy között létrejött jogviszonyt szabályozzák.
Az Általános Üzleti Feltételek kötelezőek, mind az Ügyfél, mind a Bank számára szerződés értékűek és attól az időponttól érvényesek, amikor az Ügyfél aláírásával igazolja átvételüket.
Az Általános Üzleti Feltételek bármely, a Bank és Ügyfele között megkötött megállapodás/szerződés szerves része.

1.2. A "Bank" az OTP BANK ROMANIA R.T. központi székhelye vagy bármely területi egysége.

1.3. Az "Ügyfél" bármely magán - vagy jogi személy/egyéb jogi személyiség központi székhelye vagy területi egysége (telephely, kirendeltség, fiók, képviselet), romániai vagy külföldi bankszámla tulajdonos vagy bármely, a Bank által kínált szolgáltatást vagy terméket igénybevevő vagy haszonélvező személy vagy jogi személyiség, vagy bármely, a Bank Ügyfelének bankszámláján műveletek végzésére megbízott személy.

Alkalmazási kör

1.4. Az Általános Üzleti Feltételek a Bank és Ügyfelei közötti kapcsolat általános kerete, és valamennyi típusú szerződés megkötésekor alkalmazásra kerül; esetenként kiegészítve az egyes terméktípusra vagy szolgáltatásra jellemző rendelkezésekkel, melyeket a Bank és Ügyfelei között megkötött szerződésben rögzítenek.
Amennyiben ellentmondás van bármely, a Bank és Ügyfele között létrejött szerződés vagy ügyirat rendelkezései és ezen rendelkezések között, akkor az egyedi szerződések vagy ügyiratok előírásai az irányadók.

Az Általános Üzleti Feltételek nem teljeskörűek, hanem csak általános jellegűek, melyeket az egységes nemzetközi gyakorlatban vagy különböző művelettípusoknál alkalmazottakkal lehet kiegészíteni, amennyiben ezek léteznek, és a Bank követésük mellett dönt.

1.5. A Banknak jogában áll ezeket az Általános Üzleti Feltételeket, vagy az egyedi szerződések feltételeit módosítani, ha a körülmények ezt megkövetelik. Az Ügyfeleket a Bank az Általános Üzleti Feltételek módosításáról székhelyén és egységeinél való kifüggesztéssel értesíti és a változások a kifüggesztéstől számított ötödik munkanapon lépnek hatályba.

1.6. Amennyiben az Ügyféllel szemben ezen rendelkezésektől eltérőeket kívánnak alkalmazni, azt külön írásos megállapodásba kell foglalni.

2. Bankszámla nyitása és vezetése

Bankszámla nyitása

2.1. A bank folyószámlát és betéti számlát nyit lejben és/vagy devizában az Ügyfél (vagy az Ügyfél jogi képviselője/képviselői) erre irányuló kérésére, a területi egységei útján, vagy alternatív úton, a Bank által előírt dokumentumok alapján, a Bank szabvány-űrlapjának kitöltése után.

2.2. A Bank nem nyit és nem vezet azonosítatlan névre szóló bankszámlát, olyan bankszámlát mely tulajdonosának személyazonossága ismeretlen, vagy nincs megfelelően azonosítva és fiktív névre szóló bankszámlákat sem.

2.3. A Bank jogosult a számlanyitást vagy az Ügyfél által kezdeményezett műveletet megtagadni, ha az Ügyfél:
a) megszegi a hatályos jogszabályokat és a banki szabályzatok előírásait;
b) hamis, hiányos, téves vagy töredékes információkat szolgáltat;
c) a benyújtott dokumentumok és az általa tett nyilatkozatok valódisága kétséges;
d) a Bank hírnevét veszélyezteti

2.4. A Bank és Ügyfele között aláírt szerződés alapján a számlák bármely területi egységnél vagy az alternatív csatornákon keresztül elérhetők.

2.5. A megnyitott bankszámlákon (folyószámlákon és betéti számlákon) lévő összegek felett, a hatályos jogszabály betartása mellett, a következő személyek szabadon rendelkezhetnek:

1) A magánszemélyek tulajdonában lévő bankszámlák esetén:
a) a bankszámla tulajdonosa;
b) a tulajdonos által meghatalmazott személyek, de csak a tulajdonos élete alatt (a tulajdonos elhaltnak számít azon nap kezdetével, amikor elhalálozását, a halotti bizonyítvány - eredetiben vagy másolatban - alapján bejelentik a Banknál) vagy a meghatalmazás írásban történő visszavonásáig;
c) a tulajdonos örökösei, amennyiben hagyatéki bizonyítvány vagy bírói határozat alapján e minőségüket igazolják;
d) egyéb, a hatályos törvények által előírtak szerint.

2) Egyéb nem magán személy személyiségek esetén:
a) a jogi képviselőjük e joguk írásban történő visszavonásáig, az Ügyfél alapító okirata alapján;
b) egyéb, a hatályos törvények által előírtak szerint

2.6. Vitás esetekben a meghatalmazott számla feletti rendelkezési jogait a Banknak jogában áll korlátozni vagy felfüggeszteni addig, amíg a hitelt érdemlő okiratat nem áll rendelkezésére a vitás ügy rendezéséről.

A személyi adatok módosulása

2.7. Az Ügyfél kötelességet vállal arra, hogy írásban és késedelem nélkül a Bank tudomására hozza a helyzetében, a saját vagy jogi megbízottja/képviselője azonosító adataiban bekövetkezett változásokat, úgy hogy a műveletek elvégzése idejéig ezek a Bank adatbázisába már bekerülhessenek.

Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkezett módosulásokat bejelenteni, az ezt igazoló okmányokat bemutatni. Ellenkező esetben a Bank által nem ismert módosulásokból származó károk, következmények az Ügyfelet terhelik. A Bank nem vállal felelősséget azokért a műveletekért, melyek a fentiek miatt a számlatulajdonosnak kárt okoznak.

2.8. Az Ügyfél által szolgáltatott adatok ellenőrzésének költségei az Ügyfelet terhelik.

Folyószámlán végrehajtott műveletek

2.9. A Bank az Ügyfél számára nyitott számlán azokat a műveleteket végzi el, amelyeket az Ügyfél vagy annak képviselője írásban vagy egyéb, a Bank és Ügyfele között megállapodott úton elrendelt, a számlán lévő összeg, és a műveletekre vonatkozó román jogszabályok, a Román Nemzeti Bank szabályai, a nemzetközi bankszabályok és a szokások figyelembevételével.

Csak a Bank előzetes írásos hozzájárulásával lehet a fedezetlen számlára rendelkezést vagy megbízást adni.

2.10. Az Ügyfélnek figyelembe kell venni a Bank székhelyen kifüggesztett munkanapokat és nyitvatartási időt.

Az Ügyfél belföldi és külföldi elszámolási dokumentumai akkor számítanak a Bankhoz beérkezettnek, amennyiben ezek átadása vagy benyújtása és iktatása a nyitvatartási idő alatt történt vagy egyedi szerződések alapján távfizetés útján. A nyitvatartási idő jól látható helyen kerül kifüggesztésre.

2.11. A Bank biztosítja a lejben vagy devizában bonyolított műveletek pontos, késedelem nélküli, az Ügyfél rendelkezése szerinti végrehajtását, ha:
a) a Bankhoz benyújtott dokumentumok megfelelően kerültek kitöltésre;
b) az Ügyfél számláján kellő fedezet áll rendelkezésre a megbízás és költségei összegére
c) nem áll fenn fizetési tilalom a Bankhoz érkezet végrehajtási rendelkezés vagy egyéb helyzet miatt;
d) az Ügyfélnek nincs esedékes kötelezettsége a Bankkal szemben;
e) a művelet megfelel a hatályos törvényi és banki belső szabályok előírásainak;
f) nem áll fenn a 2.3. vagy 2.6. pontoknál meghatározott helyzet.

2.12. A Bank a székhelyein kifüggesztett időben fogad el aznapra szóló átutalási megbízásokat, az ezután érkezett átutalási megbízásokat a következő munkanapon érkezettnek tekinti.

2.13. A Bank nem köteles az Ügyfél megbízásában szereplő jogosult azonossági adatait megvizsgálni.

2.14. A Bank értesíti Ügyfelét, ha az átutalási megbízást vagy egyéb befogadott rendelkezését nem teljesíti. Ilyen esetekben, az Ügyfél kérésére vizsgálatot végez, és ennek eredményéről az Ügyfelét értesíti.

2.15. Nagy összegű átutalás esetén, a Bank az Ügyfelei által adott fizetési megbízásokat a Román Nemzeti Bank (BNR) 2002. évi 1. sz. (r1), nagy összegű pénzátutalások rendszeréről szóló Szabályzata szerint teljesíti.
a) Amennyiben a Bank a nagy összegű átutalások Szabályzat szerinti maximális elszámolási idejét nem tartja be, az Ügyfélnek késedelmi kamattal tartozik, mely a nagy összegű pénzátutalás 0,5%-a, minden késedelmi napra számítva;
b) Amennyiben a Bank megszegi a Szabályzat 18. fejezet előírásait, az Ügyfélnek büntetőkamattal tartozik, mely a nagy összegű pénzátutalás 0,1%-a, minden késedelmi napra számítva.

2.16. Amennyiben az Ügyfél rá nem tartozó terhelést fedez fel, köteles a Bankot haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a Bank az Ügyfél számláján téves terhelést talál, azt érvényteleníti, és a műveletet visszavonja.

2.17. A Bank a számlatulajdonos külön előzetes beleegyezése nélkül is végezhet műveleteket az Ügyfél számláján az alábbi esetekben:
a) olyan pénzátutalások, melyekre az Ügyfél a Bank számára megbízást adott;
b) téves műveletek visszavonása;
c) törvény alapján, végrehajtás keretében teljesített fizetések;
d) bármely összeg leemelése, mellyel az Ügyfél a Bank vagy harmadik bank felé tartozik, és melyek az Ügyfél rendelkezéseinek teljesítése eredményeként merültek fel;
e) a jogszabály alapján meghatározott, hatóságok általi számlafelügyelet rendelkezés bevezetése;
f) a számla zárolása végrehajtás esetén, illetékes bírósági szervek rendelete alapján, valamint egyéb a törvény által előírt helyzetekben.

2.18. A Bank felhatalmazott - üzleti kapcsolatuk alapján - pénzt átvenni az Ügyfél számára és/vagy számlájára. Az átvett összegeket a Bank jóváírja az Ügyfél számláján, azon eset kivételével, amikor ellenkező értelmű vagy hiányos rendeletkezést kapott.

2.19. Amennyiben a kifizetés/bevételezés megbízóját/jogosultját illető információk hiányosak, a Bank intézkedik azok beszerzéséről, az ügyfél azonosítására, és/vagy-meghatátorozott esetekben - az utaló felé történő visszautalásra a vonatkozó szabályok szerint.

2.20. Kapcsolatuk keretében, csak a Bank irányítja - hálózatán keresztül - az Ügyfél által rendelt műveleteket

2.21. Az Ügyfél köteles a csekkre, váltóra és saját váltóra vonatkozó jogszabályt és szabályokat ismerni, és bevallást kell benyújtania a Bankhoz, a Fizetési Incidensek Központjának (CIP) értesítésére, az elvesztett, ellopott, sérült vagy megsemmisített csekklapok, váltók és saját váltók helyzetéről, a hatályos törvény és jogszabályok előírásai szerint.

2.22. A Bank nem vállal felelősséget azokban az esetekben, amikor az Ügyfelet kár éri az általa rendelt fizetési mód és eszköz miatt, a nem megfelelő vagy hiányos fizetési rendelkezései miatt, a Bank területi egységeihez már benyújtott dokumentumok utólagos megváltoztatása miatt vagy egyéb, a számlatulajdonos/megbízottja általi kezdeményezés miatt.

2.23. Az Ügyfél kötelességet vállal arra, hogy a Bank rendelkezéseit figyelembe veszi és kapcsolatukat illetően jóhiszemű, nem célja a Bank jogainak megsértése és harmadik személy megkárosítása.

Hitelnyújtás

2.24. A Bank hitelt nyújt Ügyfelének, amennyiben a Bank hitelnyújtási feltételeinek megfelel, és minden hiteltípusra külön számlát nyit. Az Ügyfél kötelezi magát, hogy a hitelt csak a Bankkal megkötött hitelszerződésben meghatározott célra használja.

2.25. Az Ügyfél számára nyújtott hitel éves kamatlába változó, melyet a Bank a hitelezés időtartama alatt egyoldalúan módosíthat.

2.26. A megterhelések bevételezési sorrendje: jutalékok, kamatok, törlesztőrészletek.

Garanciák, fedezetek

2.27. A Bank kérésére az Ügyfél köteles megfelelő garanciát/fedezetet nyújtani, mellyel garantálja kötelességeit a Bankkal szemben. Amennyiben a Bank részére nyújtott garancia/fedezet nem bizonyul kielégítőnek, az Ügyfél köteles azt pótolni vagy helyettesíteni a Bank felszólítására.

2.28. Bármely, a Bank által, jogai érvényesítésére kért intézkedést az Ügyfél köteles elvégezni vagy elvégzését megengedni.

2.29. Amennyiben az Ügyfél bármely kötelezettségét az esedékesség napjáig nem teljesíti, a Banknak jogában áll egyoldalúan valamennyi vagy bármely, az Ügyfélre tartozó kötelezettséget azonnal esedékesnek és követelhetőnek nyilvánítani. Ezen túl, jelen ügyirat alapján a Bank jogosult bármely jogát érvényesíteni. A Bank e joga visszavonhatatlan és a Bank és Ügyfele közötti üzleti viszony egész időtartamára kiterjed és még azon túl is, ha az Ügyfél a Bankkal szembeni kötelezettségét nem teljesíti, ameddig a teljesítés teljes mértékében meg nem történik.

Felelősségek

2.30. A Bankot felelősség terheli:
a) Ha az Ügyfél rendelkezéseit hiányosan teljesíti, ha ez saját hibájából következett be, az Ügyfélnek okozott kár mértékéig. A Bank írásban, késedelem nélkül értesíti Ügyfelét bármely, a számláján történt téves művelet megállapításáról.
b) Azért, hogy általános információkkal szolgáljon a kínált bankszolgáltatások hosszára, körülményeire és feltételeire vonatkozóan. Egyedi megállapodások kivételével, a Bank egyéb esetekben nem vállal semmiféle kötelességet arra nézve, hogy az ezen Általános Üzleti Feltételekben foglalt információkon túl, bármely további információkkal szolgáljon.

2.31. A Bankot nem terheli felelősség:
a) Csekkek, saját váltók, átutalási megbízások elvesztése, részbeni vagy teljes megrongálódása esetében, amennyiben az nem a Bank hibájából következett be.
b) Közlemény, levél vagy dokumentum késése és/vagy elvesztése következményeiért, amennyiben az nem a Bank hibájából következett be.
c) Kényszerhelyzetből eredő veszteségekért (előreláthatatlan vagy kiszámíthatatlan események, melyeket a felek nem tudják befolyásolni).
d) A bankhoz benyújtott dokumentumok formájáért, pontosságáért, hamisságáért vagy érvényességéért, megalapozottságáért, helyes vagy teljes kitöltéséért, azon helyzet kivételével amikor, a Bank külön megegyezés alapján írásban átvállalja ezeket a felelősségeket.
e) Az Ügyfél által idegen nyelvű, hiteles fordítás nélküli - amelyet az Ügyfél saját költségén kell elvégeztessen - okmányok benyújtása miatt bekövetkezett késedelmes szolgáltatás teljesítéséért.

2.32. Az Ügyfél felelősséggel tartozik, ha üzleti magatartásával, illetve nem megfelelő viselkedésével kárt okoz a Banknak, beleértve a bank jó hírnvén esett kárt is.

3. Kamatok, jutalékok, díjak, költségek

3.1. A Bank szolgáltatásaiért kamatokat, jutalékokat, díjakat, költségeket számít fel Ügyfeleinek a hatályos, általános díjszabás alapján (melyek minden Bankszékhelyen kifüggesztésre kerülnek illetve a http://www.otpbank.ro/ internet oldalon lehet azokat megtekinteni). Ez alól kivételt képez, ha a felek megállapodás útján eltérő mértékben egyeztek meg.

3.2. A Bank fenntartja azon jogát, hogy szolgáltatásaiért járó kamat, jutalék, díj mértékét bármikor, a piac alakulása szerint megváltoztassa. Erről a módosításról a Bank bármely, általa megválasztott módon értesíti Ügyfelét.

3.3. Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy az igénybe vett szolgáltatásokért/ termékekért járó kamatok, jutalékok, díjak vagy egyéb költségek (pl. adók, póstai díjak stb.) összegével számláját megterhelje, egyéb előzetes értesítés vagy formaság nélkül is.

3.4. A Bank fenntartja azon jogát, hogy kamatot számítson fel az engedélyezetlen számla fedezetlenségre

3.5. Amennyiben az Ügyfél a Bank által jóváhagyott számlafedezetlenségi feltételeket megszegi, a Bank kamatot számol fel a nem engedélyezett számlafedezetlenség mértékében.

3.6. Amennyiben a folyószámla egyenlege szerint számított kamat a számla havi kezelési díjánál kisebb, akkor a Bank azt nem írja jóvá.

3.7. A banki műveletek és termékek után járó díjak és jutalékok, az általános díjszabás vagy az egyedi szerződések előírásai szerint kerülnek behajtásra.

4. Számlakivonatok

4.1. Az Ügyfél számláján elvégzett műveleteket a számlakivonat tükrözi, mely a Bank és az Ügyfél között megkötött szerződés szerves része és mely bármely, a Bank és Ügyfele közötti bírósági vagy egyéb jellegű eljárás során érvényes bizonyítéknak nyilvánul.

4.2. A Bank, az Ügyfél kérésére számlakivonatot állít ki. A kézbesítés a Bank székhelyén történik vagy előzetes megállapodás alapján, egyéb úton (havi vagy minden művelet utáni postai feladással).

4.3. Közvetlen a kézhezvétel után az Ügyfél köteles megvizsgálni a számlakivonat tartalmát. Ha a kiállítástól számított 30 naptári napon belül az Ügyfél a számlakivonat ellen nem tesz panaszt, akkor az elfogadottnak és véglegesnek, az Ügyféllel szemben érvényesítő erejűnek minősül, kivéve azt az esetet, amikor írásos, a Polgári Törvénykönv 1182. fejezete szerinti kelettel ellátott, okmánnyal alátámasztható tévedés merül fel.

4.4. Amennyiben a Bank tudomást szerez arról, hogy az Ügyfélnek már kézbesített okmányban tévedés van, saját kezdeményezéséből helyesbíti, és írásban értesíti Ügyfelét a 30 napos határidőn túl is.

5. Okmányok aláírása

5.1. A Bankhoz benyújtott okmányokon az Ügyfél vagy megbízottja/képviselője aláírásának kötelezően kell szerepelnie, a Bankhoz beadott aláírási címpéldány szerinti, a Bank által elfogadott formában.

5.2. A Bank megvizsgálja az Ügyfelei számlája fölötti műveletek elvégzésére megbízott személyek személyazonosságát.

5.3. Bármely, a Bank Ügyfelétől kapott képviseleti, meghatalmazotti megbízás és/vagy rendelkezés és ezek utólagos módosítása addig érvényes, ameddig írásos visszavonásuk meg nem történik.

5.4. Elektronikus vagy egyéb, az Ügyfél/jogi képviselője jelenlétét nem kívánó műveletek esetében, a Bank jogszerűként elfogadja az elektronikus aláírást, ide értve a "személyes azonosító szám" típusú aláírásokat (PIN) vagy a jelszót is.

6. Záró rendelkezések - Bizalmasság

6.1. Az Ügyfél egyetért azzal, hogy személyes adatai az OTP BANK ROMANIA SA adatbázisában feldolgozásra kerüljenek, a 2001. évi 677 sz. törvény szerint. A személyi adatok védelmének biztosításáról, azok feldolgozásáról és szabad forgalmáról szóló 2001. évi 677 sz. törvény 12. fejezete előírásai szerint, megjegyezzük, hogy a formanyomtatványban szereplő információk rendeltetése a banki műveletek teljesítése, az Ügyfél rendelkezéseinek és a törvényes előírásoknak megfelelően, Jogszabály kötelezi a Bankot arra, hogy ezen információkat a Román Nemzeti Banknak, a Belügyi és Közigazgatási Minisztériumnak, a Nemzeti Korrupcióelleni Ügyészségnek, a Bíróságoknak, Ügyészségeknek, a Közpénzügyi Minisztériumnak kiszolgáltassa. Amennyiben a Bank visszautasítja ezen információk szolgáltatását, erre állami kényszerintézkedéssel kötelezhető. A 2001. évi 677 sz. törvény az Ügyfél hozzáférési, beavatkozási és ellentmondási jogait is biztosítja.

6.2. Az Ügyfél biztosítja a bankügyletek és/vagy lebonyolított műveletek bizalmasságát.

Ezen feltételek megszegése, rosszhiszemű kezelése az Ügyfél vétkességeként kezelendő.

6.3. A Bank, az Ügyfél számláját illető információkat és az általa rendelt műveleteket bizalmasan kezeli, és beleegyezése nélkül nem szolgáltat információkat azokról. A Bizalmas kezelésre vonatkozó szabály a következő esetekben nem alkalmazható:
a) bírósági eljárás keretében (írásos megkeresés alapján, bíróság vagy ügyészség részére, a számlatulajdonos elleni büntetőeljárás kezdete után) amennyiben illetékes hatóság kér információt;
b) az Ügyfél felhatalmazza a Bankot az információszolgáltatásra;
c) a számlatulajdonos megbízottja részére, meghatalmazás alapján és annak keretében;
d) gondnok részére gondnokság alá helyezett számlatulajdonos esetében és gyám részére zárlat alá helyezett számla esetében;
e) törvényes vagy végrendeleti örökösök részére, amennyiben e minőségüket a közjegyző vagy a bíróság hitelesíti, csak az elhalálozás napján létező egyenlegre és utána elvégzett műveletekre vonatkozóan;
f) amennyiben az információszolgáltatás a Bankot előrelátható károsodástól megvédi;
g) egyéb, a jogszabály által előírt helyzetben.

Értesítés

6.4. Az írásos értesítések elküldési módja fax, e-mail, SMS vagy postán küldött levél. Bármely értesítés kézbesítettnek számít az alábbiak szerint:
a) átküldés idején, ha a küldés módja fax, e-mail, SMS;
b) amennyiben az eredeti példány postán kerül elküldésre, a feladást követő két munkanap után, vagy tértivevényes levél esetében az tértivevény megérkeztekor.

6.5. Amennyiben az írásos értesítés az Ügyfél utolsó bejelentett címére/telefonszámára történt, érvényesnek számit.

6.6. Bármely személy által, a Bank felé tett értesítés/közlés a megérkezés idejétől számit befogadottnak. A Bank részére faxon küldött értesítések eredeti levélben igazolásra kerülnek.

A kapcsolat megszűnése

6.7. A kapcsolat megszűnhet az alábbiak szerint:
1) Azonnali hatállyal a Bank és Ügyfele megegyezése alapján;
2) A Bank jogosult egyoldalúan Ügyfele bármelyik számláját lezárni ha:
a) A számla tulajdonosa/meghatalmazottja megjelent a Hivatalos Közlönyben közétett listán terrorcselekmény elkövetéséért vagy ennek finanszírozásáért gyanúsítottként;
b) A számlavezetési vagy műveletek utáni díjak, jutalékok meghaladják a számlaegyenleget és a tulajdonos ezeket 6 hónap alatt nem fedezte;
c) Bűnügyi eljárás kezdődött e tárgyterület jogi szabályozási előírásai szerint büntetendő cselekmény elkövetése miatt, ide értve például - de nem kizárólagosan - az utólag módosított 2002. évi 656. sz. törvényt, az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 159. sz. Sürgősségi Kormány Rendelet 1. Mellékletét, mely jóhírnév csorbulást okozhat a Banknak;
d) Az Ügyfél azonosítására vonatkozó szabályok előírásai szerint az Ügyfél nem azonosítható. Amennyiben számlanyitás után az ügyfél-azonosítása és/vagy a pénz származása kapcsán megoldhatatlan problémák merülnek fel, a bank zárolja a számlát és a pénzt visszautalja az átutaló fél részére, a pénzmosásra vonatkozó törvény által előírt kötelezettségek figyelembevételével;
e) A pénz forrása nem törvényes vagy saját eszközökkel nem lehet hitelt érdemlően azonosítani.

6.8. A számlanyitással született jogi viszony megszűnhet az Ügyfél, megbízottja vagy örököse kezdeményezésére, e minőséget és a számla feletti rendelkezési jogot bizonyító okmányok alapján.

Jogvita, alkalmazandó jog

6.9. A Bank és Ügyfele közötti kapcsolatra alkalmazandó jog a román jog. A Bank jogosult Ügyfelével szemben alkalmazni a tárgyra vonatkozó belföldi törvény előírásait, a Román Nemzeti Bank, mint Központi Bank által kiadott kötelező szabályokat, a nemzetközi szabványokat és szokásokat, bármely ezek alkalmazásából eredő vita megoldásában, akkor is, amikor az Ügyfél alkalmazásuk miatt elszenvedett kárra vagy veszteségre hivatkozik.

6.10. A Felek az esetleges vitákat tárgyalásos úton oldják meg. Amennyiben ez nem sikerül, a vita orvoslására kizárólag a hatályos eljárási szabályzat szerinti bíróság illetékes.

6.11. A Bankot terhelő, az Ügyfél rendelkezésének teljesítéséből eredő, a Bank és Ügyfele vagy az Ügyfél és harmadik személy vagy a Bank és harmadik személy közötti viták költségeit, a Bank az Ügyfelétől behajtja.

Különleges feltételek

6.12. Amennyiben jelen okirat egy vagy több rendelkezése semmis és érvénytelennek nyilvánul, a többi rendelkezése hatályban marad a Bank és Ügyfele megegyezése alapján.

6.13. Fentiek értelmében az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy bármely kötelezettségét a Bankkal szemben a folyó- vagy betéti számláján lévő, devizától független összeggel kiegyenlítse. Amennyiben az Ügyfél számláján lévő összeg nem fedezi a Bankkal szembeni kötelezettségeit, a Bank jogosult bármelyik, az Ügyfél tulajdonában lévő számlát megterhelni, vagy az Ügyfél köteles fedezetet nyújtani kötelezettségére és a hozzá tartozó késedelmi kamatra. A Bank jogosult behajtani követeléseit az erre vonatkozó jogszabály szerint.

6.14. Az Ügyfél nem érvényesítheti a Bankkal szemben egy harmadik személlyel megkötött szerződéseit.

6.15. Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a hatályos törvény alapján, az OTP BANK ROMANIA S.A. bármilyen felülvizsgálatot elvégezzen, bármely illetékes szervtől - nyilvános nyilvántartó, irattár, elektronikus adatbázis vagy meghatalmazott harmadik személy - az Ügyfélre vonatkozó információkat kérjen és kapjon. Az Ügyfél beleegyezik, hogy személyes adatai feldolgozásra kerüljenek, közvetlenül vagy szerződött harmadik személy közreműködésével, azzal a céllal, hogy az OTP BANK ROMANIA S.A. törvényes kötelességeit és jogos érdekeit teljesítse, illetve a Bank és Ügyfele közötti jogviszony lebonyolítása érdekében.

6.16. Jelen Általános Üzleti Feltételek hatályba lépése napján az Általános Üzleti Feltételek 2003. évi 1. kiadása hatályát veszti.

Az Általános Üzleti Feltételek módosításait a Bank úgy hozza Ügyfelei tudomására, hogy területi székhelyein kifüggeszti és a www.otpbank.ro honlapján kihirdeti.