Tipărește Trimite unui prieten

Condiţii generale de afaceri

1. Introducere

1.1. Prezentele Conditii Generale de Afaceri reglementeaza relatiile dintre Banca si fiecare dintre Clientii sai, persoane fizice sau juridice, din Romania si din strainatate. Conditiile Generale de Afaceri sunt obligatorii atat pentru Clienti, cat si pentru Banca, si au valoare de contract, fiind valabile din momentul in care Clientul a semnat de luare la cunostinta. Prezentele Conditii Generale de Afaceri constituie parte integranta din orice acord/ contract incheiat intre Client si Banca.

1.2. "Banca" este reprezentata de OTP BANK ROMANIA S.A. atat prin sediul central, cat si prin oricare dintre unitatile sale teritoriale.

1.3. "Client" reprezinta orice persoana fizica sau juridica/ alte entitati atat prin sediul central, cat si prin oricare dintre unitatile teritoriale ale acestora (punct de lucru, agentie, sucursala, reprezentanta), romana sau straina, titular de conturi, orice persoana sau entitate care utilizeaza sau beneficiaza de un serviciu sau de un produs oferit de Banca sau orice persoana imputernicita sa opereze in conturile unui Client al Bancii.

Sfera de aplicare

1.4. Prezentele Conditii Generale de Afaceri formeaza cadrul general in relatia Banca-Client si se vor aplica oricarui tip de contract, urmand a fi completate, dupa caz, cu dispozitiile specifice fiecarui tip de produs sau serviciu prin contractele incheiate intre Banca si Client. In caz de conflict intre prevederile exprese din orice contract sau document semnat intre Client si Banca si prezentele prevederi, vor prevala prevederile exprese din contractele si documentele specifice.

Aceste Conditii de Afaceri sunt generale si nu exhaustive, ele putand fi completate cu practicile internationale uniforme si cu cele referitoare la diverse tipuri de operatiuni, acolo unde acestea exista si Banca decide sa le urmeze.

1.5. Banca are dreptul sa modifice prezentele Conditii Generale de Afaceri sau clauzele atasate contractelor specifice in cazul in care imprejurarile o impun. Orice modificare a Conditiilor Generale de Afaceri se aduce la cunostinta Clientului prin afisare la sediile unitatilor Bancii si este valabila incepand cu a 5-a zi lucratoare de la data afisarii lor.

1.6. Orice derogare de la aplicarea prezentelor fata de Client trebuie convenita in mod expres, in scris, intre Banca si respectivul Client.

2. Deschiderea şi administrarea conturilor - Deschiderea de cont

2.1. Banca deschide conturi curente si de depozit in lei si/ sau valuta, la cererea expresa a Clientilor (sau a persoanei/ persoanelor care reprezinta in mod legal Clientul), prin unitatile sale teritoriale, sau canale alternative, prin completarea formularelor standard ale Bancii, in baza documentelor solicitate de Banca.

2.2. Banca nu va deschide si nu va opera conturi anonime, pentru care identitatea titularului nu este cunoscuta, evidentiata in mod corespunzator si nici conturi sub nume fictive.

2.3. Banca poate refuza deschiderea de conturi sau efectuarea de operatiuni dispuse de clienti, in conditiile in care Clientul: a) nu respecta legislatia in vigoare si prevederile reglementarilor bancare; b) furnizeaza informatii false, insuficiente, eronate sau incomplete; c) genereaza suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate sau a documentelor furnizate; d) poate prezenta risc de imagine pentru Banca.

2.4. Conturile pot fi accesate prin intermediul oricarei unitati teritoriale sau prin canalele alternative, in baza contractelor semnate intre Client si Banca.

2.5. Asupra sumelor aflate in conturile deschise (curente si de depozit), pot dispune liber, cu respectarea legislatiei in vigoare, urmatoarele persoane:

  • Pentru conturile apartinand persoanelor fizice: a) titularul contului; b) persoanele imputernicite de titular, numai pe timpul vietii titularului (titularul este considerat ca decedat din momentul declararii acestei stari catre Banca in baza certificatului de deces, in copie sau original) sau pana la revocarea scrisa a drepturilor; c) mostenitorii titularului care dovedesc cu certificat de mostenitor sau cu hotarare judecatoreasca aceasta calitate; d) in orice alta situatie prevazuta de legislatia in vigoare.
  • Pentru alte entitati decat persoanele fizice: a) reprezentantii legali pana la revocarea scrisa a drepturilor, in baza actelor constitutive ale Clientului; b) in orice alta situatie prevazuta de legislatia in vigoare.

2.6. In cazul in care apare o disputa referitoare la desemnarea, limitele sau revocarea mandatului persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni pe contul Clientului, Banca are dreptul de a bloca accesul acestora la contul Clientului pana la solutionarea disputei, in baza unei dovezi concludente primite de Banca in acest sens.

Modificări ale datelor de identificare

2.7. Clientul se obliga sa aduca la cunostinta Bancii, in scris si fara intarziere, orice modificare intervenita in situatia sa, in datele de identificare proprii sau ale imputernicitilor/ reprezentantilor legali, astfel incat, la data efectuarii operatiunilor, acestea sa fie inregistrate in baza de date a Bancii.

Clientul este obligat sa prezinte documentele aferente modificarilor survenite. In caz contrar, Clientul va suporta toate consecintele ce decurg din necunoasterea de catre Banca a acestor modificari. Banca nu raspunde de operatiunile efectuate si care prejudiciaza titularul de cont, din motivul prezentat mai sus.

2.8. Clientul va suporta costurile derivate din verificarile efectuate de catre Banca asupra datelor furnizate de acesta.

Operaţiuni bancare privind contul curent

2.9. Banca efectueaza in conturile deschise Clientilor sai operatiuni dispuse de acestia sau de reprezentantii lor, in scris sau prin alte mijloace convenite intre Banca si Client, in limita disponibilului din cont si cu respectarea legislatiei romane in materie, a reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei si a regulilor si uzantelor bancare internationale.

Un descoperit de cont poate fi convenit si va fi acordat numai dupa aprobarea prealabila scrisa a Bancii.

2.10. Clientul va respecta zilele bancare lucratoare si orele de program ale Bancii, asa cum sunt ele afisate la sediile Bancii.

Documentele de decontare la intern si la extern ale Clientului se considera intrate in Banca daca au fost transmise sau depuse si inregistrate la ghisee, in cadrul programului de lucru cu publicul sau prin intermediul instrumentelor de plata cu acces la distanta pe baza unor contracte specifice. Programul de lucru cu publicul se afiseaza la loc vizibil.

2.11. Banca garanteaza executarea corecta in timp util, conform instructiunilor Clientului, a operatiunilor in lei sau valuta daca: a) documentele prezentate Bancii sunt completate in mod corespunzator; b) Clientul are in cont suficiente fonduri pentru efectuarea platilor si a comisioanelor aferente; c) nu exista vreo interdictie de a efectua plati din cont ca urmare a primirii de catre Banca a unui titlu executoriu sau alta situatie similara; d) Clientul nu are datorii scadente neachitate fata de Banca; e) operatiunea este conforma cu legile si regulamentele bancare in vigoare; f) nu intervin aspecte legate de prevederile de la pct. 2.3. sau 2.6.

2.12. Banca va accepta ordine de plata la executare pentru ziua curenta pana la ora precizata la sediile Bancii. Ordinele de plata primite dupa aceasta ora vor fi considerate a fi primite in ziua lucratoare urmatoare.

2.13. Banca nu are obligatia de a verifica atributele de identificare a beneficiarului specificate de catre Client in ordinul sau.

2.14. Banca va instiinta Clientul in cazul neefectuarii unui ordin de plata sau a unei instructiuni a acestuia care a fost acceptata. In acest caz, la cererea Clientului, Banca va face investigatii si va instiinta Clientul cu privire la rezultatele investigatiilor.

2.15. In cazul platilor de mare valoare, Banca va efectua platile Clientilor sai conform Regulamentului BNR nr.1/ 2002 (r1) privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare. a) in cazul in care Banca nu respecta intervalele maximale de decontare a platilor de mare valoare, stabilite de Regulament, aceasta va plati Clientilor dobanda de intarziere de 0,05% din valoarea platii de mare valoare, pe fiecare zi de intarziere; b) in cazul in care Banca nu respecta prevederile art.18 din Regulamentul mentionat, aceasta va plati Clientilor o penalitate de 0,1% din valoarea platii de mare valoare, pe fiecare zi de intarziere.

2.16. Clientul este obligat ca, in cazul identificarii unei creditari care nu-i apartine, sa anunte imediat Banca. Daca Banca descopera ca, din greseala, au fost efectuate creditari in conturile unui Client, acestea vor fi anulate prin stornarea operatiunilor respective.

2.17. Banca este autorizata sa opereze in contul curent al Clientului, fara acordul prealabil al titularului de cont, in urmatoarele cazuri: a) efectuarea platilor pentru care exista angajamente asumate de Client fata de Banca potrivit clauzelor de debitare automata/autorizarea efectuarii schimbului valutar conform conventiilor incheiate cu Banca; b) stornarile operatiunilor eronate; c) efectuarea platilor in cadrul executarii silite, conform legii; d) recuperarea oricaror sume datorate de catre Client Bancii sau unor banci terte si care au aparut in urma executarii de catre Banca a unor instructiuni date de catre Client; e) instituirea ordonantelor de supraveghere a conturilor de catre autoritatile stabilite de lege; f) blocarea conturilor in situatiile de executare silita prin poprire sau a popririi asiguratorii dispuse de catre organele jurisdictionale abilitate, precum si in alte cazuri prevazute expres de lege.

2.18. Relatiile de afaceri cu un Client imputernicesc Banca sa primeasca bani pentru Client si/ sau in contul acestuia. Sumele primite vor fi creditate in contul Clientului, exceptand cazul in care s-au primit instructiuni contrare sau incomplete.

2.19. Daca informatiile privind ordonatorul/ beneficiarul unei plati/ incasari nu sunt complete, Banca va lua masurile corespunzatoare pentru obtinerea tuturor informatiilor, conform legislatiei privind standardele de cunoastere a clientelei si, dupa caz, pentru restituirea fondurilor catre sursa de la care le-a primit.

2.20. In relatiile cu Clientul, Banca este singura care dirijeaza operatiile propuse de acesta prin reteaua sa de banci corespondente.

2.21. Clientul are obligatia sa cunoasca prevederile legale si reglementarile aplicabile cecului, cambiei si biletului la ordin si sa declare Bancii, in vederea comunicarii la Centrala Incidentelor de Plati (CIP), filele cec, cambiile si biletele la ordin pierdute, furate, distruse sau anulate, in conformitate cu prevederile reglementarilor si legislatiei in vigoare.

2.22. Banca nu raspunde pentru daunele suferite de Client ca urmare a formelor si instrumentelor de decontare dispuse de acesta, a instructiunilor necorespunzatoare sau incomplete, date prin instrumentele de decontare, a modificarilor de decizii ulterior depunerii documentelor la unitatile teritoriale ale Bancii sau a altor interventii din initiativa titularului de cont/imputernicitilor acestora.

2.23. Clientul se obliga sa respecte instructiunile Bancii si sa dovedeasca buna credinta in relatiile cu aceasta pentru a nu-i afecta interesele si a nu prejudicia terte persoane.

Acordarea de credite

2.24. Banca poate acorda credite Clientilor sai care indeplinesc conditiile stabilite de Banca in vederea creditarii, deschizand conturi separate pentru fiecare categorie de credite. Clientii se obliga sa utilizeze creditele acordate de Banca numai pentru destinatiile stabilite prin contractele de credit incheiate.

2.25. Rata anuala a dobanzii practicata la creditele acordate Clientilor este fluctuanta, putandu-se modifica pe parcursul intregii durate de creditare.

2.26. Ordinea de incasare a debitelor este: comisioane, dobanzi, rate de credit.

Garanţii

2.27. Clientul este obligat sa constituie, la cererea Bancii, garantii adecvate in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor sale catre Banca. Daca o garantie constituita in favoarea Bancii a devenit inadecvata, Clientul este obligat sa suplimenteze sau sa inlocuiasca o astfel de garantie, la cererea motivata a Bancii.

2.28. Clientul va efectua sau va permite sa fie efectuate orice acte si fapte pe care Banca, in mod rezonabil, le poate solicita in scopul punerii in executare a drepturilor Bancii.

2.29. In cazul in care Clientul nu-si indeplineste oricare din obligatiile sale la scadenta, Banca are dreptul de a declara unilateral toate sau oricare dintre datoriile Clientului catre Banca, ca fiind imediat scadente si exigibile. In plus, Banca va avea dreptul de a-si valorifica oricare din drepturile sale, in baza prezentei. Acest drept al Bancii este irevocabil si se extinde pe toata durata relatiei de afaceri dintre Banca si Client si chiar dupa terminarea acestei relatii, in cazul neindeplinirii obligatiilor Clientului fata de Banca, pana la indeplinirea in totalitate a acestor obligatii.

Responsabilităţi

2.30. Banca va fi raspunzatoare de: a) deficientele in executarea ordinelor dispuse de Client, in masura in care aceste deficiente sunt produse din culpa Bancii si in limita valorii efective pierdute de Client. Banca va notifica Clientului, fara intarziere, orice eroare constatata in legatura cu operatiunile efectuate in conturile sale; in aceste cazuri, Banca va aprecia daca prejudiciul comunicat de Client este cel efectiv, iar intinderea despagubirii nu va depasi prejudiciul actual. b) oferirea informatiilor generale privind perioada, termenii si conditiile serviciilor bancare oferite. Exceptand alte acorduri scrise privind furnizarea de informatii scrise Clientului, Banca nu isi asuma nici o obligatie de a furniza informatii, exceptandu-le pe cele furnizate in prezentele Conditii Generale de Afaceri.

2.31. Banca nu va fi responsabila de: a) pierderi, distrugeri totale sau partiale de cecuri, bilete la ordin, ordine de plata, care nu s-au produs din vina Bancii. b) consecintele intarzierilor si/ sau a pierderilor mesajelor, scrisorilor sau documentelor care nu s-au produs din vina Bancii; c) pierderi datorate perturbarii operatiunilor sale din cauze de forta majora (evenimente imprevizibile si inevitabile ce nu pot fi controlate de parti); d) forma, acuratetea, falsitatea sau validitatea, veridicitatea, completarea corecta sau integrala a documentelor prezentate Bancii, exceptand situatiile in care, prin acorduri separate, asemenea responsabilitate este asumata in mod expres, in scris, de catre Banca; e) pentru intarzierile in executarea serviciilor cauzate de prezentarea de catre Client a unor documente in alta limba decat cea romana si fara traducere legalizata, pe care Clientul este obligat sa o realizeze pe cheltuiala sa.

2.32. Clientul va raspunde daca, prin comportamentul sau conduita inadecvata a acestuia in afaceri, a cauzat un prejudiciu (inclusiv de imagine) Bancii.

3. Dobânzi, comisioane, taxe şi speze

3.1. Banca percepe comisioane, speze, taxe si dobanzi clientilor sai pentru serviciile prestate, conform tarifelor standard in vigoare (disponibile in orice sediu al Bancii sau pe internet la adresa www.otpbank.ro) cu exceptia situatiilor in care exista conventii prin care s-au stabilit alte niveluri ale acestora de comun acord cu Clientul.

3.2. Banca isi rezerva dreptul de a modifica oricand nivelul dobanzilor, spezelor si comisioanelor pentru serviciile prestate, in functie de evolutia pietei. Clientul va fi informat asupra schimbarilor respective prin orice mijloace de comunicare alese de Banca.

3.3. Clientul autorizeaza Banca sa debiteze din contul Clientului sumele reprezentand comisioanele, taxele si spezele datorate Bancii pentru serviciile/ produsele oferite sau alte costuri (ex. impozite, tarife postale etc.), fara nici o alta notificare sau formalitate prealabila.

3.4. Banca isi rezerva dreptul de a percepe dobanda la rata aplicabila unui descoperit de cont neautorizat asupra sumelor reprezentand comisioane, taxe si speze datorate Bancii de catre Client, pentru care, la scadenta, nu exista disponibil acoperitor in contul curent al Clientului.

3.5. Atunci cand Clientul nu respecta termenii unui descoperit de cont aprobat de Banca, Banca va percepe dobanda la rata de descoperit de cont neautorizat.

3.6. Banca nu va bonifica dobanda pentru soldurile conturilor curente, in situatia in care acestea sunt mai mici decat taxa de intretinere lunara a contului.

3.7. Toate taxele si comisioanele aferente operatiunilor si produselor bancare vor fi percepute in conformitate cu Tariful standard de comisioane si taxe sau in conformitate cu prevederile din contractele incheiate pentru perceperea de comisioane preferentiale.

4. Extrase de cont

4.1. Operatiunile efectuate in conturile Clientului vor fi reflectate in extrasele de cont, care formeaza parte integranta din contractele incheiate intre Banca si Client, constituind o dovada valabila in cadrul oricaror proceduri judiciare sau de alta natura intre Banca si Client.

4.2. Banca elibereaza Clientului, la cerere, extrase de cont. Remiterea se va face la sediul Bancii sau prin alte mijloace, conform celor convenite in prealabil (transmiterea prin posta lunar ca urmare a efectuarii cel putin a unei tranzactii in contul respectiv).

4.3. Clientul este obligat sa verifice continutul extraselor sale imediat dupa primirea acestora. Daca, in maxim 30 de zile calendaristice de la data emiterii extrasului, continutul acestuia nu este contestat, atunci acesta va fi considerat acceptat de catre Client si va avea caracter definitiv si opozabil Clientului, cu exceptia cazului in care contine o eroare clara dovedita cu documente scrise avand data certa in sensul articolului 1182 din Codul Civil.

4.4. In cazul in care Banca se autosesizeaza cu privire la existenta unei erori in unul din documentele predate Clientului, Banca o va rectifica si va notifica imediat Clientul despre acest lucru chiar si dupa expirarea perioadei de 30 de zile.

5. Semnarea documentelor

5.1. Documentele prezentate Bancii trebuie sa poarte, obligatoriu, semnaturile Clientului sau ale imputernicitilor/reprezentantilor legali, in deplina concordanta cu specimenele de semnaturi aflate la Banca, in forma agreata de Banca.

5.2. Banca verifica identitatea persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni in conturile Clientilor sai.

5.3. Orice imputernicire de reprezentare si/ sau orice dispozitie primita de Banca de la Client, precum si modificarile ulterioare, vor fi considerate valabile pana la revocarea lor in scris.

5.4. In cazul tranzactiilor electronice sau a altor genuri de tranzactii care nu implica prezenta fizica a Clientului/ reprezentantilor legali, Banca va accepta drept legale semnaturile electronice, inclusiv semnaturile de tip "numar personal de identificare"(PIN) sau parola.

6. Prevederi finale - Confidenţialitatea

6.1. Clientul declara ca este de acord ca datele de identificare furnizate sa fie prelucrate in baza de date OTP BANK ROMANIA S.A., conform prevederilor Legii nr.677/2001. In conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, mentionam ca informatiile din formular au ca scop efectuarea operatiunilor bancare in conformitate cu instructiunile Clientului si prevederile legii. Banca este obligata prin lege sa furnizeze aceste informatii catre Banca Nationala a Romaniei, Ministerele Administratiei si Internelor, Departamentul National Anticoruptie, Parchetele Instantelor de Judecata, Ministerul Finantelor Publice. In cazul refuzului, Banca va fi obligata sa furnizeze aceste informatii prin forta coercitiva a statului. De asemenea, conform Legii nr.677/2001 Clientului ii este garantat dreptul de acces, de interventie si de opozitie asupra datelor.

6.2. Clientul va asigura intreaga confidentialitate asupra tuturor tranzactiilor incredintate si/ sau derulate prin Banca.

Nerespectarea acestor conditii, precum si reaua credinta, vor fi considerate drept cauze de culpa din partea Clientului.

6.3. Banca va pastra confidentialitatea informatiilor privind conturile Clientilor si operatiunilor dispuse de acestia si nu le va divulga fara consimtamantul acestora. Clauza confidentialitatii nu se va aplica: a) daca informatia este ceruta de o autoritate competenta in cadrul unei proceduri judiciare (instanta judecatoreasca sau procuror dupa punerea in miscare a actiunii penale impotriva titularului contului, in baza unei adrese scrise); b) in cazul in care Clientul autorizeaza Banca sa dezvaluie informatiile; c) imputernicitilor pe conturile titularului in conformitate si in limita mandatului acordat; d) curatorilor pentru titularii pusi sub curatela si tutorilor pentru cei pusi sub interdictie; e) mostenitorilor legali sau testamentari, pe baza atestarii acestei calitati de catre notarul public sau de instantele judecatoresti numai pentru soldul existent la data decesului si pentru eventualele operatiuni efectuate ulterior; f) daca dezvaluirea informatiilor protejeaza Banca impotriva unui prejudiciu iminent; g) in orice alta situatie prevazuta de lege.

Notificarea

6.4. Notificarile in scris vor fi efectuate prin fax, e-mail, SMS sau scrisoare trimisa prin posta. Orice fel de notificare va fi considerata predata dupa cum urmeaza: a) daca este trimisa prin fax, e-mail, SMS la momentul transmiterii; b) daca este transmisa prin posta, in original, la doua zile lucratoare dupa data depunerii la posta sau in momentul obtinerii confirmarii de primire, pentru scrisorile transmise cu confirmare de primire.

6.5. Orice comunicare scrisa a Bancii este considerata ca valabil expediata prin circuitul postei, e-mail, fax, SMS, daca a fost expediata la ultima adresa/ numar de telefon comunicate Bancii de catre Client.

6.6. Orice comunicare/ notificare remise Bancii de orice persoana, vor fi efective doar din momentul primirii acestora de catre Banca. Comunicarile catre Banca transmise prin fax vor fi confirmate prin transmiterea unei scrisori in original.

Încetarea relaţiilor

6.7. Încetarea relaţiilor poate avea loc:

  • Prin acordul dintre Bancă şi Client, cu efect imediat.
  • In mod unilateral din initiativa si la cererea Clientului sau a imputernicitilor acestuia pe baza unei procuri speciale, autentificata de notar; fondurile existente se vor transfera intr-un alt cont mentionat de catre client sau vor fi retrase cash la solicitarea clientului si conform prevederilor legale; 3) in mod unilateral, la initiativa Bancii pe baza unei instiintari recomandate cu confirmare de primire fara nici o alta formalitate si fara interventia unei instante judecatoresti; 4) Banca este îndreptăţită, în mod unilateral, să închidă orice cont al Clientului, dacă: a) titularul/ împuternicitul contului apare în una din listele publicate în Monitorul Oficial ca fiind suspect de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism; b) nu s-au inregistrat operatiuni pe cont pe o perioada de un an, cu exceptia comisioanelor si a dobanzilor si soldul conturilor este zero ori contul a acumulat debite aferente comisionului de întreţinere cont sau a tranzacţiilor ce depăşesc contravaloarea soldului creditor al contului; c) s-a început urmărirea penală impotriva clientului in cazul unei persoane fizie sau impotriva administratorului / directorului / imputernicitului / actionarului / actionarilor societatii client al bancii, pentru fapte sancţionate de reglementările aplicabile în această materie şi care includ, spre exemplificare dar nu limitativ, legea 656/2002 cu modificările ulterioare, Anexa 1 la OUG 159/2001 cu completările şi modificările ulterioare, şi care pot conduce la înregistrarea unui risc reputaţional de către Bancă; d) clientul nu poate fi identificat conform prevederilor legislaţiei privind standardele de cunoaştere a clientelei. În situaţia în care, după deschiderea unui cont, apar probleme legate de verificarea identităţii beneficiarului şi/ sau de provenienţa fondurilor, care nu pot fi soluţionate, Banca va închide contul şi va restitui banii sursei de la care i-a primit, cu respectarea tuturor obligaţiilor instituite prin legislaţia privind combaterea şi sancţionarea spălării banilor, în cazul în care aceste informaţii nu pot fi obţinute; e) sursa fondurilor nu este legală sau nu poate fi corect identificată conform propriei analize. f) Clientul nu respecta Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii g) societatea a produs incidente de plati majore (raportate de Banca) cu cecuri, bilete la ordin, cambii si nu are datorii fata de Banca. 5) prin dizolvarea Clientului.

6.8. Raportul juridic derivat din deschiderea contului va putea sa inceteze si la initiativa Clientului, a imputernicitilor acestuia sau a mostenitorilor, pe baza inscrisurilor doveditoare ale calitatii si capacitatii de a dispune de cont.

Litigii. Legea aplicabilă

6.9. Relaţiile dintre Bancă şi Client sunt guvernate de legislaţia română. Banca are dreptul de a opune Clientului prevederile legislaţiei interne în materie, normele cu caracter obligatoriu emise de Banca Naţională a României, în calitatea sa de Bancă Centrală, regulile şi uzanţele internaţionale în orice diferend decurgând din aplicarea acestora, chiar dacă Clientul invocă pierderi sau daune din aplicarea lor. Clientul nu poate invoca Băncii motivul necunoaşterii acestor norme şi uzanţe.

6.10. Eventualele litigii se vor solutiona pe cale amiabila. Cand acest lucru nu este posibil, singurele competente pentru solutionarea acestor litigii sunt instantele judecatoresti, conform normelor procedurale in vigoare.

6.11. Toate costurile pe care Banca va trebui sa le suporte, in cazul in care ar fi implicata intr-un litigiu intre Banca si Client sau intre un Client si o terta parte sau intre Banca si un tert, ca urmare a indeplinirii unor instructiuni primite de la Client, vor fi recuperate de la Client.

Condiţii speciale

6.12. Daca una sau mai multe dispozitii din prezentele sunt declarate nule si neavenite, toate celelalte vor ramane in vigoare dupa cum a fost convenit intre Banca si Client.

6.13. Clientul autorizeaza Banca prin prezenta sa compenseze orice suma datorata Bancii cu fondurile disponibile in orice cont curent si/ sau de depozit, indiferent de valuta in care sunt disponibile. Clientul are obligatia sa acopere debitul, inclusiv dobanda penalizatoare aferenta. Banca are dreptul de a recupera sumele datorate conform dispozitiilor legale in materie.

6.14. Clientul nu poate opune Bancii conditiile contractelor incheiate cu tertii.

6.15. Clientul este de acord ca, in conformitate cu prevederile legale, OTP Bank Romania S.A. sa efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina orice informatii despre Client de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii. Clientul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale, direct sau prin intermediul tertilor contractanti, in scopul indeplinirii de catre OTP Bank Romania S.A. a obligatiilor legale si a realizarii intereselor legitime ale acesteia, precum si in vederea derularii oricaror raporturi juridice intre Banca si Client.

6.16. La data intrarii in vigoare a prezentelor Conditii Generale de Afaceri se abroga Conditiile Generale de Afaceri, editia decembrie 2005.

Clientii vor fi instiintati de modificarea Conditiilor Generale de Afaceri prin afisarea acestora in sediile unitatilor teritoriale si prin publicarea lor pe pagina de web: www.otpbank.ro.