Tipărește Trimite unui prieten

Glosar termeni

Cadastru

Registru în care sunt incluse datele tehnice prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea tuturor terenurilor, dar şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării, indiferent care ar fi destinaţia sau proprietarul acestora.

Cambie

Ordin scris şi necondiţionat dat de o persoană (trăgator, creditor) unei alte persoane ( tras, debitor) de a plăti la o anumită dată o sumă de bani unei alte persoane desemnate, numită beneficiar.

Capitalizare

O creştere gradată prin adăugare. În cazul capitalizării dobânzii, aceastĂ este adăugată automat în ziua maturităţii depozitului la depozitul constituit iniţial.

Capitalizare bursieră

Capitalizarea bursieră reprezintă unul dintre indicatorii de bază ce caracterizează o piaţă de capital. Ea arată valoarea de piaţă a tuturor societăţilor aflate în circulaţie la bursă.
Capitalizarea bursieră reflectă valoarea de piaţă a societăţii, iar pentru aceasta sunt luate în calcul toate componentele obiective şi subiective ce reflectă activitatea societăţii.

Capital social

Capitalul social al unei societăţi comerciale este expresia valorică a totalităţii aporturilor asociaţilor care participă la constituirea societăţii. Capitalul social mai este denumit şi capital nominal.

Capital subscris

Capitalul subscris reprezintă valoarea totală a aporturilor pentru care asociaţii s-au obligat să contribuie la constituirea societăţii; coincide cu capitalul social.

Capital vărsat

Capitalul vărsat este valoarea totală a aporturilor efectuate şi care au intrat în patrimoniul societăţii.

Card bancar

Reprezintă un instrument de plată electronic , respectiv un suport de informaţie standardizat, securizat şi individualizat, care permite deţinatorului său să utilizeze disponibilităţile băneşti proprii dintr-un cont deschis pe numele său la bancă ori să utilizeze o linie de credit, în limita unui plafon stabilit în prealabil, deschis de bancă în favoarea deţinătorului cardului, în vederea efectuării, cumulativ sau nu, a diferite operaţiuni.

Card de credit

Card ce dă deţinătorului său dreptul de a obţine de la banca emitentă un împrumut sub forma unei linii de credit, în limita unui plafon stabilit in prealabil.

Card de debit

Deţinătorul unui astfel de card poate beneficia doar de disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont deschis la banca emitentă.

Card embosat

Acest tip de card are inscripţionate în relief (embosate) datele despre deţinător, numar card, data expirării.Poate fi utilizat atât în mediul electronic cât şi manual, la imprintere. Autorizarea tranzacţiilor făcute cu acest tip se face în cazul în care tranzacţiile depăşesc limita de autorizare stabilită de organizaţiile internaţionale pentru comercianţii acceptatori.

Cardul de debit cu facilitate de overdraft

Cardul prin intermediul căruia deţinătorul poate dispune, pe lângă disponibilităţile bănesti proprii existente într-un cont deschis la emitent, şi de o anumită sumă, asimilată unui credit, în limita unui plafon predeterminat, acordat, de regulă, în situaţia în care drepturile bănesti ale deţinătorului (de exemplu salariul) sunt virate regulat în contul de card.

Carte funciară

Registru public, care cuprinde evidenţa juridică integrală şi exactă a imobilelor (care aparţin persoanelor fizice sau juridice) dovedind existenţa dreptului aparţinând persoanei care a dobândit sau constituit un drept real imobiliar.

Cash colateral

Reprezintă un depozit bancar ce este constituit de către persoană care contractează un credit în vederea garantării împrumutului. Această sumă va fi inapoiată solicitantului numai după rambursarea integrală a creditului. În cazul unei executări silite, ca urmare a nerambursării creditului la scadenţă, banca va intra în proprietatea sumelor depuse în depozitul bancar.

Cash flow

Cash-flow-ul se referă la intrările şi iesirile de bani în cadrul unei firme pe o perioadă determinată de timp, adică diferenţa între încasările curente şi plăţile curente ale companiei; cash-flow brut este constituit din profit net, amortizare şi provizioane neexigibile; cash-flow net cuprinde profitul net dupa scăderea impozitelor şi a provizioanelor neexigibile.

Cec

Instrument de plată prin care o persoană (trăgător) dă ordin unei bănci (tras) de a plăti o anumită sumă de bani unui terţ (beneficiar)

Cec de călătorie

Instrument de plată emis de către o bancă şi destinat persoanelor care călătoresc în vederea acoperirii cheltuielilor de deplasare şi întreţinere. Cecurile de călătorie sunt vândute atât de banca emitentă cât şi de băncile corespondente ale acesteia. Ele pot fi decontate la orice sucursala a unei mari bănci, la magazine, hoteluri şi restaurante.

Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP)

Este un centru de intermediere care gestionează informaţiile specifice incidentelor de plăţi atât din punct de vedere bancar cât şi din punct de vedere social. Baza de date a acestui centru este consultată la momentul analizei tuturor dosarelor de credite.

Centrala Riscurilor Bancare (CRB)

Structură specializată care colectează, stochează şi centralizează în numele BNR informaţia de risc bancar şi informaţia despre fraudele cu carduri. Informaţia de risc bancar este raportată de către instituţiile de credit, prelucrată de către CRB şi cuprinde datele de identificare a unui debitor şi operaţiunile în lei sau în valută prin care instituţiile de debit se expun la risc faţă de acel debitor.
Aceasta listă reprezintă un instrument important pentru organizaţiile care nu sunt legate de biroul de credite.

Certificat de depozit

Hârtie de valoare emisă de o banca şi care atestă depunerea unei sume de bani la o rată a dobânzii fixă pe o anumită perioadă de timp. Acesta poate fi nominativ (deci netransmisibil) sau nenominativ (adică la purtător).

Cesiune

Cesiunea reprezintă procesul de transmitere de către debitor a drepturilor de creanţă în favoarea creditorului cu titlu de garanţie. În cazul executării silite ca urmare a nerambursării la scadenţă a creditului, banca are dreptul să încaseze creanţa cedată de persoana în cauză.

Cifra de afaceri

Indicator care serveşte la măsurarea volumului şi a evoluţiei activităţii comerciale a unei firme. Aceasta redă suma globală a vânzărilor de produse şi servicii ale unei companii într-o perioadă dată.

Cod CVC/CVV

Codul de securitate al unui card, care oferă protecţie împotriva fraudei. Mai este denumit Valoare de verificare a cardului (CVV) sau Cod de verificare a cardului (CVC). Primul cod (CVC1 sau CVV1) care este scris pe banda magnetică a cardului este utilizat pentru tranzacţiile efectuate de utilizator (personal), iar cel de-al doilea cod (CVC2 sau CVV2) este utilizat pentru tranzacţiile virtuale (internet, telefon, mail, unde cardul nu este utilizat fizic).

Cod de acces (pentru serviciul OTPdirekt)

Cod format din 3 cifre (ultimele trei cifre din codul de client, care corespund cu ultimele trei cifre înaintea literelor care reprezintă simbolul valutei din codul IBAN de care este legat cardul utilizat pentru conectare).

Coeficient/indicator de lichiditate

Raportul între datoriile pe termen scurt înscrise în pasiv şi totalul capitalurilor circulante care figurează în activul bilanţului unei companii.

Coeficient de îndatorare

Acest indicator caracterizează gradul de autonomie financiară a unei companii (independenţa sa faţă de creditori). Este calculat ca un raport între capitalurile proprii şi datoria pe termen lung şi mediu (sau datoria totală care cuprinde şi pasivul exigibil pe termen scurt).

Comerciant

Este persoana juridică care realizează acte şi fapte de comerţ şi care acceptă cardul ca mijloc de plată pentru bunurile vândute şi serviciile prestate, pe baza unui contract încheiat anterior cu o banca acceptatoare.

Comision de acordare

Este un comision perceput o singură dată la acordarea creditului solicitat. El este în general exprimat procentual şi se aplică la suma acordată.

Comision de plată anticipată

Este un comision perceput în momentul rambursării în avans a creditului şi se aplică la suma platită în avans, reprezentând un cost suplimentar.

Compensare

Procedeu de regularizare între două sau mai multe părţi ( debitoare şi creditoare unele faţă de altele) care permite folosirea mijloacelor de plată la decontarea soldului net al acestor relaţii.

Conosament

Document scris prin care o persoană (carausul, armarorul) sau un împuternicit al acestuia (de obicei, căpitanul vasului) certifică sub semnătură preluarea mărfii în vederea transportului şi a predării acesteia către destinatar, la locul şi în condiţiile stabilite prin contractul de transport. Acest document precizează starea aparentă a mărfii (din punct de vedere calitativ şi cantitativ) în momentul incărcării la bord.

Consortiu bancar

Grupare de bănci fărăa personalitate juridică ce are ca scop mobilizarea resurselor şi capacităţilor de care acestea dispun în vederea acordării unui credit. Această operaţiune mai este denumită şi sindicalizare.

Cont curent

Contul curent reprezintă contul deschis în baza unei cereri de deschidere, completată, semnată şi datată de către client, în care sunt evidenţiate disponibilităţile clienţilor şi operaţiunile de încasări şi plăţi, dispuse de aceştia, distinct şi în mod cronologic şi sistematic.

Cont de card

Contul curent cu acces prin card şi care este utilizat la decontarea tranzacţiilor efectuate prin card, a taxelor, cheltuielilor legate de card, precum şi a altor operaţiuni.

Cont de economii

Este un depozit la vedere şi oferă posibilitatea obţinerii unor nivele superioare de dobândă comparative cu cele practicate la contul curent iar retragerea sumelor de bani se poate face în orice moment doreşte clientul. Dobânda pentru contul de economii se calculează pe tranşe cumulative.

Cont Escrow

Contul ESCROW reprezintă o convenţie tripartită prin care titularul deschide la agentul escrow - bancă - un cont de depozit colateral în vederea depunerii unei sume de bani în favoarea unui terţ beneficiar. Acest gen de contract poate fi utilizat, în principal, ca şi mecanism de plată în baza diferitelor contracte translative de proprietate (în special cele de tranzacţionare de active corporale imobilizate) sau de credit.

Cont junior

Este un cont destinat persoanelor cu vârsta până la 26 de ani (copii, adolescenţi şi studenţi) ce prezintă o rată a dobânzii mai ridicată decât cea practicată la contul curent, în vederea economisirii. Contul Junior Start este destinat copiilor cu vârsta de până la 14 ani, în timp ce pentru Contul Junior Plus (14-18 ani) şi Junior Max (18-26 ani) pot fi ataşate şi carduri de debit junior.

Creanţă

Dreptul unui creditor asupra debitorului său, de executare a unei obligaţii, de restituire a unui bun, a unei sume de bani, de realizare a unui serviciu.

Credit bancar

Împrumut de fonduri acordat de către o instituţie bancară unei persoane fizice sau juridice. Creditele se definesc după durata, destinaţie, garanţiile aduse, moneda etc.
Creditele pot fi:

  • de consum
  • creditul documentar
  • creditul ipotecar
  • creditul revolving sau creditul cu reînnoire automată.
Credit de nevoi personale

Creditul de Nevoi Personale este un credit bancar destinat finanţării cheltuielilor clientului pentru studii, vacanţe, călătorii, tratamente medicale şi alte nevoi personale pe o perioadă determinată de timp.

Credite angajate

Suma totală a tuturor creditelor contractate de o anumită persoană la un moment dat.

Credit imobiliar

Creditul imobiliar este un tip de credit destinat achiziţionării unui imobil, garantat în diverse moduri, de obicei de garantează cu un imobil ce se află deja în proprietatea unei persoane, o terţă persoană sau rudă cu solicitantul creditului.

Creditor

Creditorul reprezintă o persoană juridică care, în termeni legali, acordă o anumită valoare unei alte persoane (debitorul) urmând să primească un echivalent valoric sau o contraprestaţie.

Credit punte

Creditul punte este un împrumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienţi care nu dispun în prezent de sumă de bani necesară pentru a constitui avansul la achiziţionarea imobilului, dar au o proprietate imobiliară (apartament sau casă) pe care intenţionează să o vândă.Creditul asigură avansul necesar constituirii unei noi proprietăţi imobiliare până la vânzarea imobilului deţinut în proprietate. Scopul acestui credit este de a acorda finanţare pentru avans pe perioada cuprinsă între momentul semnării contractului de credit ipotecar şi implicit al achiziţiei noului imobil până la vânzarea imobilului pe care îl deţin în prezent.

Creditul ipotecar

Creditul ipotecar este un credit imobiliar garantat numai cu ipoteca asupra locuinţei achiziţionate şi este reglementat de o lege specială.

Curs valutar

Mai este denumit curs de schimb şi exprimă raportul valoric dintre două monede, adică preţul unui mijloc de plată străin exprimat în moneda unei ţări.

Dabânda anuala efectiva (DAE)

Dobanda anuala efectiva reprezinta un procent anual aplicat la valoarea creditului total acordat care exprima costul total al creditului (luandu-se in considerare toate taxele si comisioanele aferente creditului ). Afisarea DAE este obligatorie (conform legislatiei in vigoare) doar pentru creditele de consum.

Data tranzactiei

Reprezinta data la care un client ordona o anumita tranzactie.

Debitor

Debitorul este persoana care plateste un echivalent valoric sau o contraprestatie creditorului sau in urma primirii din partea acestuia a unei anumite valori la un moment dat. Este acelasi lucru cu solicitantul.

Declaratie vamala

Document scris care este intocmit de catre detinatorul marfii sau un reprezentant al acestuia, prin care sunt prezentate elementele necesare vamuirii marfii.

Deficit

Un deficit bugetar apare atunci când intr-o entitate exista o insuficienta a resurselor in raport cu nevoiele. Opusul deficitului bugetar este surplusul bugetar.

Deflatie

Deflatia constă în procesul monetaro-material caracterizat prin scăderea durabilă pe termen lung a nivelului preţurilor, scădere rezultată dintr-un ansamblu de măsuri care vizează restrângerea cererii nominale pentru a reduce tensiunile asupra dinamicii crescătoare a preţurilor.

Depozit

Depozitul reprezinta un cont deschis in baza unui contract de constituire depozit in care sunt depuse mijloace banesti pentru care banca plateste dobanda, pentru o perioada fixata de timp.

Depreciere

Diminuare a unei valori; scaderea puterii de cumparare a monedei unei tari, determinata pe plan intern de inflatie si pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb.

Descoperire de cont

Facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta în posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decât cea existenta, de obicei echivalentul a trei salarii. Se mai numeste overdraft.

Devalorizare

Reducere de către stat a valorii monedei nationale în raport cu aurul, argintul sau cu valutele străine.Devalorizarea poate ajuta o tara sa îsi diminueze deficitul balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de importuri.

Dezinflatie

Dezinflatia constă în procesul monetaro-real, care semnifică încetinirea durabilă, controlată şi autoîntreţinută a ratei de creştere a nivelului general al preţurilor.

Disponibilitati

Totalitatea activelor din bilant (sume de bani) disponibile in conturi curente la banci sau in casieriile agentilor economici, fara destinatie de moment , tinute la dispozitia acestora, imediat sau pe termen scurt, pentru a acoperi cheltuielile legate de activitatea si afacerile acestora.

Dividend

Reprezinta parte a profitul, o distribuire în bani sau în natură proportionala cu numarul de actiuni detinute, efectuată de o companie unui participant/actionar la aceasta, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la companie.

Dobânda

Reprezinta pretul serviciului facut de creditor debitorului pe care un imprumutat (debitor) trebuie sa o plateasca imprumutatorului (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.Pentru creditele acordate, banca percepe o dobânda activa, iar pentru depozite plateste o dobânda pasiva. Dobânda este exprimata, de obicei, sub forma unei rate procentuale anuale.

Dobânda fixa

Dobanda ce ramane neschimbata pana la sfarsitul termenului stabilit de partile contractante.

Dobanda fluctuanta

Dobanda a carei variatie este corelata cu un indice de referinta (Euribor, Bubor, Libor si/sau evolutia pietei.

Dobânda la vedere

Dobanda aplicata pentru remunerarea disponibilitatilor existente in contul curent.

Dabânda penalizatoare

Este dobanda perceputa in cazul nerespectarii unor clauze contractuale cum ar fi intarzierea la plata ratelor sau neachitarea la timp a dobanzilor mentionate in contract.

Drept de uz

Este o varietate a dreptului de uzufruct fiind un drept limitat, care ii confera titularului sau posibilitatea de a folosi o locuinta aflata in proprietatea altei persoane si de a culege fructele, dar numai in masura in care-i sunt necesare satisfacerii trebuintelor sale de locuit sau ale familiei.

Drept de uzufruct

Dreptul de uzufruct reprezinta dreptul pe care îl are o persoana numita uzufructuar de posesie si folosinta a unui bun apartinand proprietarului, fara ca proprietarul sa piarda dreptul de proprietate asupra bunului.Proprietarul bunului denumit nud proprietar, va avea doar dreptul de dispozitie, putând sa înstraineze sau sa greveze bunul cu garantii sau ipoteci.